The Armenian Media in the Epoch of Social Networks – 2022

In "The Armenian Media in the Epoch of Social Networks – 2022" report the analysis of the results of 100 Armenian media managers' survey is presented.

Our attempt was to find out:

• The problems faced at present by the mass media outlets and what these problems are overwhelmingly connected with;
• What are the criteria defined by media managers to differentiate quality media from diverse information platforms;
• How social networks affect the media and what are the reasons for making use of several social networks at the same time;
• What it means to say social network restriant. Is it needed? Is it possible to achieve?
• What are the opinions of the media managers on the current level of trust towards journalistic work/media outlets?

The survey was conducted by the methods of in-depth interviews.

Responses to our survey were received from the chief editors, deputy editors, directors, founders and managers of the news services of the media outlets from 74 online, 26 broadcast TV and radio, including 11 regional TV outlets.

See the report below.

F

©2001-2024
"Ռեգիոն" հետազոտական կենտրոն

    +37410 563363
    [email protected]
    Բուզանդի 1/3, հարկ 8, Երևան

Կայքի նոր տարբերակը ստեղծվել է «Եվրոպական հիմնադրամ հանուն ժողովրդավարության» (EED) կազմակերպության աջակցությամբ։